Sohibul Hikayat, Carita Sunda Klasik Kyai Haji Ahmad Kopeah Beureum, Garapan Kyai Balap Bogor

Islam. KH Muhammad Arief Sholeh atanapi Kyai Balap, mangrupi salah sahiji ulama ti Tatar Sunda nu paling sohor di antara ulama-ulama nu liana. Mangpuluh taun ka tukang, Kyai Balap sohor pisan kusabab ngajadikeun dongeng atanapi carita Sunda salaku media dakwah.
Dongeng Sunda Islami Kyai Balap Lakon Kyai Ahmad
Cerita Sunda Islami Kyai Balap Ki Ahmmad Kopeah Beureum
Aya sababaraha carita Sunda nu diguar ku Kyai Balap, salah sahiji nu pangsohorna nyaeta dongeng Kyai Haji Ahmad. Baheula, sekitar tahun 1980, carita Kyai Ahmad jadi dongeng nu paling dipikareueus ku masyarakat Jawa Barat khususna umat Islam boh di lembur komo deui di kota.

Salain carita kyai Ahmad, aya carita nu sejen sapertos Kyai Hasan Basri, Budak Hideung, Tukang Bakul, Siti Aisyah jueng sajabana.

Sakabeh carita atanapi dongeng kyai Balap, biasana meunang ngareka dumasar kana kitab-kitab kuning anu biasa dipake ku para santri zaman baheula.

Lian ti sok ngahaleuangkeun syair-syair Sunda dina wanda klasik, waktu ngadongeng oge kyai Balap teh resep pisan ngahaleuangkeun syair-syair dina bahasa arab nu biasa sok dihaleungkeun ku para santri jeung ulama.

Salah sahiji syair nu milu sohor basa kyai Balap masih ngadakwah nyaeta Shalawat Mukhtar. Shalawat Muhktar mangrupi salah sahiji shalawat dina langgam Sunda klasik anu memangna resep pisan dihaleuangkeun ku Kyai Balap boh waktu ngadongeng komo deui keur caramah di mana wae anjeuna sok ngahadiran uleman kanggo dakwah.

Ari kyai Ahmad teh nyaritakeun hiji budak umur 11 tahun nu kolotna jauh tina ajaran agama. Bapana Ahmad teh hobina maen atawa judi, ngadu hayam bari jeung ngedul pisan. Jadi Ahmad teh ti leuleutik geus sangsara kurang dahar kurang make, ku alatan eta, Ahmad teh jadi tukang ngeuseup sapope. Hasilna, ditukerkeun kana beas, kana lauk, kana uyah jeung samara.

Dina hiji wanci, Ahmad teh papendak jeung hiji santri, tuluy weh Ahmad teh diajak masantren ku eta mang santri. Nya Ahmad teh balik teras bebeja ka kolotna yen manehna teh hayang masantren.

Tadinamah kolotna nyaram, pokna teh teu gaduh ongkosna. Salain eta, bapana Ahmad geus ngarasa ngeunaheun kusabab tara ikhtiar neangah pakasaban lantaran geus aya Ahmad nu usaha jadi tukang mancing.

Ku keukeuhna Ahmad hayang masantren, akhirna kolotna mere idin ka Ahmad. Sanaos ku kitu, bapana Ahmad mere syarat mun Ahmad maksa hayang masantren. Syaratna, Ahmad kudu ngirimkeun kerak kanggo dahareun indung jeung bapana unggal Ahmad tas ngaliwet di pasantren.

Akhirna Ahmad teh mangkat ka pasantren bari jeung teu mawa bekel, ngan make calana nu beuratna kira-kira saklio kusabab rea teuing ku tambal.

Di pasantren, Ahmad teh gawena tempa tempo bae, mun ningal kulah mama ajengan kosong Ahmad teh geuwat mangalakeun cai, boh kitu deui di pawon, Ahmad teh teu kalelked milarian suluh mun ningal pawon mama ajengan teu aya suluhan.

Kira-kira 16 tahun lawasna Ahmad di pasantren, Anjeuna geus pasagi pisan ku elmu-elmu agama. Sajaba ti Qur'an jeung Hadits, Ahmad teh geus masagi dina mangrupi elmu nu aya dina sakabeh kitab kayaning tafsir Munir, Jalalain, Madroqi Tanjir, Minhajul Abidin jeung sajabina.

Gancangna carita, Ahmad nu geus jadi ajengan tur masagi ku pangarti teh ahirna mulir ka lembur. Barang nepi ka imahna, Kyai Ahmad teh diusir ku bapana.

Tuluy weh kyai Ahmad teh nyieun langgar atanapi Mushola leutik ditukangeun imah kolotna. Lawas ku lawas, eta langgar teh jadi pasantren nu sohor jeung loba pisan santrina,

Dulur, Sohibul Hikayat Carita Sunda Kyai Ahmad teh minangka pengeling eling tur panggeuing pikeun urang tur sakabeh muslimin wal muslimat di Indonesia khususna di Jawa Barat.
www.dotgo.id/2017/07/sohibul-hikayat-kyai-ahmad-si-kopeah.html
Dikirim oleh Soeara Rakjat pada Selasa, 20 Februari 2018
Dongeng Sunda Islami Kyai Ahmad Kopeah Beureum
Saha-saha nu daek nulung kana agama Allah, Insyaallah bakal dibere kahirupan nu mulya boh di dunia komo deui di akherat. baim
Soeara Rakjat Just Think of Reading, Writing and Vlogging! We Can Share Everything!

0 Response to "Sohibul Hikayat, Carita Sunda Klasik Kyai Haji Ahmad Kopeah Beureum, Garapan Kyai Balap Bogor"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel